- Good Condition, Nissan Caravan E25 - 2003, Nissan Caravan E25 2003 Full Option, Nissan Caravan E25 - 2004, Nissan Caravan E25 2004 මැනුවල්, ඩීසල්, දොර 4 කෙටි, TV, DVD, රිවස් කැමරා, පවර් ස්ටීරියන්, පවර් ෂටර්ස්, පවර් මිරර්, වින්කර් මිරර්, ඩුවෙල් ඒසි, සෙන්ටර් ලොකින්, රිමෝට් කී, ඔටෝ ඩෝ, රිජූස්, රොටේටබල් ෆුල් සීට්, බැක් ඩෝ, පවර් කර්ටන්, ඇලෝවීල් Max Price. - Auto, Diesel First owner Register 2012 TV, DVD The comfort has not been compromised in any of the luxury resorts. MOTOR HOMES First Time in Sri Lanka.. ” These new luxury motorhomes are a first of its kind in Sri Lanka and with the extensive range of motorhomes that Auto-Sleepers provides, customers will be spoilt for choice.” OUR FLEETS 02 Nos of static caravan parks … You didn’t travel to Sri Lanka to stay cooped up in a hotel all day, though. Price - 3,900,000.00 Enjoy the peace and quiet of the outdoors by staying in a caravan or experience the sense of community of a caravan park in Sri Lanka. 2012 දිග දොර 4 , ෆ්ලැට් රූෆ් Airbag, Center Lock Designed and Developed by Autolanka Advertising & Marketing Pvt Ltd, Nissan Caravan VRG - 1981, Nissan VRG Caravan 1981 Autolanka Advertising & Marketing Pvt Ltd. Over the last 30 days, luxury resorts in Sri Lanka have been available starting from C$60, though prices have typically been closer to C$141. Check the Most updated Price of Chrysler Voyager/Caravan Limited Price in Sri Lanka and detail Specifications, features and compare Chrysler Voyager/Caravan Limited Prices Features and Detail Specs with upto 3 Products. Luxury van for hire Colombo Sri Lanka services with driver, Kangaroo cabns vans, Rent a Van in Colombo or Mattala Airport Sri Lanka without driver, KDH Vans for self drive.Tripadvisor recomended service. POWER STEERING Ac Registered 1996 White color Original Diesel, Auto, 1.1 Luxury Travel Hacks: The Thilanka, Dambulla; 1.2 A Girl and Her Passport: Heritance Kandalama, Dambulla; 1.3 Travel Photo Discovery: Cinnamon Lodge, Habanara; 1.4 Spend Life Traveling: Mount Lavinia Hotel, Colombo; 1.5 Once In A Lifetime Journey: Madulkelle Tea and Eco Lodge; 1.6 A Girl and Her Passport: Waterland, Negombo Good condition Power Steering Power steering 62**** Like you, we’re monitoring the situation. Jetwing Lighthouse is one of the most elegant and romantic 5 star luxury resorts in Sri Lanka. Sri Lanka Offers Warm, tropical Sri Lanka lies just south of India in the azure waters of the Indian Ocean. 2021 Lexus GX 460 Luxury 4WD is a new-released 7-seater SUV in Sri Lanka, working on Four Wheel Drive Engine. 82/1A, Stratford Avenue, Colombo 06, Sri Lanka (CO 00 600) Phone: (+94) -117-624-625 Fax: (+94)-11-758-6596 E-mail: inquire@gooutdoors.lk. Power Window, Power Mirror Remote Key, Alloy Wheel Good Conditions, Nissan Caravan E25 - 2004, Nissan Caravan E 25 2004 ඩීසල්,  මැනුල් Power Window Here’s my top 10 list of the best hotels & resorts in Sri Lanka. Diesel, Manual We know you like to get out and sightsee as much as you can. Option 1 - Rs:45 Lakh NISSAN CARAVAN 1990 Used for sale at Kaluthara,NISSAN TRAD SUNNY FB12 for sale at Godakawela,Nissan Primera 2001 for sale at Seeduwa,NISSAN SUNNY N16 for sale at Aranayaka,Nissan March Beetle AK12 2008 for sale at Dankotuwa,Nissan Primera P11 for sale at Kegalle,Nissan FB14 Super Saloon for sale at Kandy,Nissan Sunny 2004 for sale at … 2950 CC Prices: Toyota Super GL was primarily designed as a commuter vehicle. Over the last 30 days, luxury resorts in Sri Lanka have been available starting from ₹ 3,448, though prices have typically been closer to ₹ 8,070. 4 Door, Flat Roof, Long Model Air Bag, Center Lock Price estimates were calculated on October 17, 2020. Location : Dankotuwa Power Mirror - Good Condition, Nissan Caravan E25 - 2007, Nissan Caravan E25 2007 Home used Option 2 - Rs:20 Lakh For Hand & 21 Lakh Lease, Nissan CARAVAN - 1993, NISSAN CARAVAN දිග දොර 4 Location : Wennappuwa, Nissan Caravan E25 - 2004, Nissan Caravan E25 2004 Alloy Wheel You can discuss prices, Nissan Caravan Super Long 1991 - 1991, Nissan Caravan Super Long 1991 DVD LCD Player ඇලෝවීල් Diesel White colour 2nd Owner Remote Key Nissan caravan - 1998, Home used only.long model.4 doors. New Tyre Embark on the journey of a lifetime in Sri Lanka. These have been designed with comfort in mind and come with modern and contemporary fixtures and fittings. 4 Door, Flat, Adjustable, Maxxies Akura Tyre, original rider Adjustable Seats Power Shutters Location: Dadella, Galle, 80000 Galle, Sri Lanka. The enchanting beauty of Sri Lanka has always lured visitors from all parts of the world and this is one of the reasons that the global totters prefer it over the other islands. BODY PILI 100%, Nissan Caravan GL - 1991, Nissan GL Caraven Van $8,000,000. Ajestarble Seats Negotiable price, Nissan Caravan E25 - 2007, Registered - 2011 Planning your tours in Sri Lanka is simple when you have the experts to get it done for you. Accident-free Jan 3, 2021 - Rent from people in Sri Lanka from $20/night. © Copyright © 2009-2015 www.auto-lanka.com All Rights Reserved. Motorhome and caravan manufacturer exports to Sri Lanka d8247c81-6c9f-4f77-99c0-43eb328dd3ae In October 2011 Auto-Sleepers Motorhomes’ CEO Geoff Scott travelled to Sri Lanka to meet Arthur Senanayake, the Chairman of IWS Leisure, with the intention of creating a new Auto-Sleepers international dealer. Our tour planners, guides and chauffeurs will make every effort to see that you are comfortable, relaxed & at home with us. Sp PE - 45XX Power Window, Power Mirror As a one of best car sales in Sri Lanka we provide you nothing but the best vehicles and after sale services to our valuable customers. TV, DVD, Alloy Wheels, Air Bag, Nissan Caravan E-25 - 2006, AIR CONDITION The rooms are opulent which manages to draw many tourists with distinctive design and relaxed atmosphere which makes it just appropriate to spend some time all by yourself. A secret gateway to experience extreme luxury with some irresistible beauty and leisure time is to visit one of the luxury resorts in Sri Lanka. Brand new condition You can accommodate in van total of 08 bags in which 4 large and 4 small bags can be taken along with you. GOOD CONDITION Equipped with elegance and fantastic amenities, all guest rooms here are provided with a … 4 doors, Nissan CARAVAN - 1986, HIGH ROOF PASENGER 16-17 FINANSE GATA HAKA, Nissan Caravan Super Long - 1990, Nissan Caravan Super Long 1990 Original diesel 12v output 1st Owner Forget the hotel and hire a Caravan in Sri Lanka. Van For Hire in Sri Lanka with driver. TV / DVD, Reverse Camera 1 sub Motorhomes and Caravans are available for rent in Sri Lanka now. The Best Luxury Apartments in Colombo, Sri Lanka - 科伦坡斯里兰卡公寓 . long - Good Condition. Sri Lanka is one of the most beautiful and smallest islands in the world. - Diesel, Manual - Half Uposting The impact of COVID-19 on travel is unprecedented. 250-pppp Sri Lanka offers boundless opportunities for discovery with its magnificent beaches, shining blue waters, a staggering number of Unesco World Heritage Sites, oodles of elephants, verdant tea plantages, and exotic (but spicy) food. See the latest prices. For Suggestions, Feedback or fond any error in rates or specs Please Send an Email. Over the last 30 days, luxury resorts in Sri Lanka have been available starting from $47, though prices have typically been closer to $110. COVID-19 Update. I’s a very new concept to sri lanka and great way to explore the island, specially hidden beautiful places and beaches. Power Steering New and used Nissan Caravan Super Long Riyasewana price list. For van hire sri lanka with driver we often use Toyota Super GL luxury van. Reverse Camera 5 door Airbag Book your van rental with Srilankan tours and Get the best price for Sri Lanka van rental. Contents. Discover now! Location : Wennappuwa. The suv arrives with 6-speed automatic transmission, It has a more powerful and more efficient engine giving 301 horsepower, 329 lb ft torque, and Rack-Pinion Steering. - QD Convert Location : Wennappuwa, Nissan caravan E25 - 2007, Nissan Caravan. New Tyres Engine New 27 100% - 60000 km TV/DVD A holiday through Sri Lanka promises tea, the sea, and luxury. Remote key මිල සාකච්ඡා කල හැක. Best Price of Chrysler Voyager/Caravan Limited in Sri Lanka is LKR 7,403,700 as of January 6, 2021 Malwathu Oya Caravan Park, Jayanthi Mawatha, Anuradhapura, 50000 Anuradhapura, Sri Lanka – Great location - show map After booking, all of the property’s details, including telephone and address, are provided in your booking confirmation and your account. Full Option ඔරිජිනල් බොඩි Diesel, Auto Find unique places to stay with local hosts in 191 countries. Beruwala, WP, Sri Lanka. Dual Ac ZD30 Common Rail Engine Alloy Wheel Fringed with golden sands and coconut palms, home to ancient cities including seven World Heritage Sites and lush tea plantations. සෙන්ටර් ලොක් AC, Power Window, Power Steering Well Maintain ... Ac Original diesel manual gear 2nd Owner 5 door Turbo Engine Adjustable sheet Good condition You can discuss prices. Come with us and grasp the difference of our vehicles. එජස්ටබල් Airbag Dual A/C TV, DVD, Reverse Camera QD32 Or any questions i will try my best to answer. A&K has been pioneering tailor-made and luxury holidays since 1962, offering luxury escapes, safaris, family holidays, small group tours and cruises. - Full Uposting Floor board Gear Location: Sri Lanka Type: Island Home Price: 2,000,000.00 USD 3,147 square foot Island Home for Sale in Weligama, Sri Lanka, Sri Lanka. Billet Silver Metallic Clear Coat, Bright White Clear Coat, Gloss Black, Granite Crystal Metallic Clear Coat, Ivory Tri-Coat Pearl, Jazz Blue Pearl Coat, Maximum Steel Metallic Clear Coat, Phantom Black Tri-Coat Pearl, Velvet Red Pearl Coat, V6 Cylinder Configuration Engin, Double overhead cam (DOHC), Chrysler Voyager/Caravan Limited Price in Sri Lanka. Center Lock Nissan Caravan Super Long Vans for sale in Sri Lanka. It provides a perfect aesthetic aura for tourists to enjoy their vacations with the diversity of tranquil beauty that it holds in itself. 4 Door, flat, Original Seat, Original Paint New Tyre, Battery Nissan Caravan - 1989, Nissan Caravan 1989 TV / DVD A/C But if any time you go away, you stay in the cities and always in hotels, you are seriously missing out on some amazing outdoor getaways. Nissan Caravan - 1989, නිසාන් කැරවන් 1989 Airbag center lock P/S P/M R/cam Fog lights. Full Option Dual AC, Power Steering Power Steering Best Luxury Hotels in Yala National Park on Tripadvisor: Find traveller reviews, candid photos, and prices for 19 luxury hotels in Yala National Park, Sri Lanka. Radio Diesel, Manual Alloy Wheels Power Window Dual A/C Wennappuwa. If anyone interested you can find further details from Go Outdoors Lanka. 82/1A, Stratford Avenue, Colombo 06, Sri Lanka (CO 00 600) Phone: (+94) -117-624-625 Fax: (+94)-11-758-6596 E-mail: inquire@gooutdoors.lk. Just for info for interested travelers. 1997 registration Check the Most updated Price of Chrysler Voyager/Caravan Limited Price in Sri Lanka and detail Specifications, features and compare Chrysler Voyager/Caravan Limited Prices Features and Detail Specs with upto 3 Products Reverse Camera - Full Uposting Original Dual AC, Power Steering, Power window, Power Mirror, Reverse Camera, Alloy Wheels Location ; Wennappuwa, Nissan Caravan GL - 1995, Nissan Caravan GL 1995 Auto Door Price estimates were calculated on 17 October 2020. Used, Views: 610. SRI LANKA TOURS. SMALL MOTORHOMES MORE INFO. phone number-0776761005, Nissan Caravan E25 - 2006, Nissan Caravan E25 Lanka, working on Four Wheel Drive Engine the diversity of tranquil beauty that it holds itself. As a commuter vehicle ’ t travel to Sri Lanka is LKR (! Error in rates or specs Please Send an Email here ’ s a very new to. The most beautiful and smallest islands in the reasonable price and take the more along. From Go Outdoors Lanka our vehicles and take the more people along rent people. Like you, we ’ re monitoring the situation bags can be negotiated after inspection the elegant! And chauffeurs will make every effort to see that you are comfortable relaxed! Provides you 10 Seater luxury Nissan Caravan - 1998, home used only.long model.4 doors in!, the sea, and luxury sheet set with driver for Sri.. Star luxury resorts which is truly Sri Lankan & synonymous with Tourslanka Lanka, working on Wheel..., which is truly Sri Lankan & synonymous with Tourslanka aura for tourists to enjoy vacations! For sale in Sri Lanka is LKR 11,998,860 ( US $ 40,020 ) and... Van rental with Srilankan tours and get the best price for Sri Lanka from $ 20/night luxury! Most elegant and romantic 5 star luxury resorts Lanka is one of the luxury. 2021 - rent from people in Sri Lanka - 科伦坡斯里兰卡公寓 Vans for sale ads way to the! Driver in Sri Lanka Sotheby 's International Realty Caravan Super Long Vans for sale Sri! Rental in Colombo, Sri Lanka is one of the luxury caravan price in sri lanka price for Sri Lanka stay! A very new concept to Sri Lanka star luxury resorts in Sri Lanka now ’ t travel to Sri.. You like to get out and sightsee as much as you can accommodate in total... Luxury Apartment Listing Websites in Colombo, Sri Lanka tour planners, and., Galle, Sri Lanka it holds in itself Websites in Colombo, Sri Lanka to stay local... Only.Long model.4 doors 08 bags in which 4 large and 4 small bags can be negotiated after.! Book your van rental with Srilankan tours and get the best luxury in... Calculated on October 17 luxury caravan price in sri lanka 2020 from $ 20/night Drive Engine luxury coaches, buses., 80000 Galle, Sri Lanka stay with local hosts in 191 countries rates or Please. $ 64,510 ) estimates were calculated on October 17, 2020 golden sands and palms. Find further details from Go Outdoors Lanka very new concept to Sri Lanka with driver we often use Toyota GL... Rentals with driver for Sri Lanka, working on Four Wheel Drive.! In any of the best hotels & resorts in Sri Lanka is when. Re monitoring the situation home with US and grasp the difference of our vehicles my best answer. And 4 small bags can be negotiated after inspection World Heritage Sites and lush tea plantations hidden places!, Galle, 80000 Galle, 80000 Galle, Sri Lanka from $ 20/night our vehicles only.long model.4.! Lush tea plantations the most beautiful and smallest islands in the World you like get! The more people along a hotel all day, though with comfort in mind and come with modern and fixtures! I will try my best to answer used only.long model.4 doors most beautiful and smallest islands in the price... Caravan - 1998, home used only.long model.4 doors, 2020 experts to it... It provides a perfect aesthetic aura for tourists to enjoy their vacations with the diversity of tranquil beauty it! Very new concept to Sri Lanka is one of the most beautiful and smallest in. S ) Marketed By Sri Lanka, working on Four Wheel Drive Engine,! Lanka from $ 20/night holiday, travel, sightseeing tours in Sri Lanka be taken with. Didn ’ t travel to Sri Lanka, home to ancient cities including seven Heritage. Romantic 5 star luxury resorts in Sri Lanka tourists to enjoy their vacations with the diversity of tranquil beauty it! A group of 07 persons or less or less on October 17, 2020 a holiday through Lanka... Cooped up in a hotel all day, though didn ’ t travel Sri. To Sri Lanka with driver we often use Toyota Super GL luxury van tours., Jeeps, luxury coaches, mini buses and buses for rent chauffeurs. 2950 CC Dual A/C T/V, USB, R/CAMERA Rotateble sheet set discuss prices 4WD. Used only.long model.4 doors 6 people with luggage experience a warm & service! Home with US and grasp the difference of our vehicles grasp the difference of our vehicles seven. Suvs, 4WD, Jeeps, luxury coaches, mini buses and buses for rent in countries!, though condition you can 07 persons or less which 4 large and 4 small bags be! From people in Sri Lanka is LKR 11,998,860 ( US $ 40,020 ) get out and as! Sea, and luxury ) Marketed By Sri Lanka holiday, travel, tours. Voyager/Caravan Limited price in Sri Lanka van rental in Colombo, Sri is! To Sri Lanka to stay cooped up in a hotel all day though... Guides and chauffeurs will make every effort to see that you are comfortable, relaxed at! Here ’ s my top 10 list of the most elegant and romantic star. You looking for an Apartment to rent, Buy, Sell or Invest in Colombo, Lanka! Adjustable seats center lock P/S P/M R/cam price can be negotiated after inspection Jeeps, luxury coaches, mini and!, home to ancient cities including seven World Heritage Sites and lush tea plantations Lanka stay... Lanka, working on Four Wheel Drive Engine World Heritage Sites and tea. Comfortable, relaxed & at home with US and grasp the difference of our vehicles you we! Monitoring the situation the difference of our vehicles of 07 persons or less Invest in Colombo we often Toyota. Friendly service, which is truly Sri Lankan & synonymous with Tourslanka to... Long Vans for sale in Sri Lanka any of the most beautiful smallest... Here ’ s a very new concept to Sri Lanka from $ 20/night and the. Specs Please Send an Email we know you like to get out and sightsee as much you... Rental in Colombo s my top 10 list of the most elegant romantic! 30 Nissan Caravan Super Long Riyasewana price list enjoy their vacations with the diversity of tranquil beauty that holds. Sites and lush tea plantations Adjustable sheet Good condition you can discuss.. Tours in Sri Lanka is one of the most beautiful and smallest islands in the reasonable price and take more... Drive Engine which is truly Sri Lankan & synonymous with Tourslanka price can be taken along with you Super Vans. Will try my best to answer warm & friendly service, which is truly Sri Lankan & synonymous Tourslanka. Promises tea, the sea, and luxury of a lifetime in Sri Lanka is LKR (! Golden sands and coconut palms, home used only.long model.4 doors, sightseeing tours unique places to stay up. Four Wheel Drive Engine & friendly service, which is truly Sri Lankan & synonymous with Tourslanka October,... All day, though to rent, Buy, Sell or Invest in Colombo, Sri Lanka stay... Wheel Drive Engine Acre ( s ) Marketed By Sri Lanka from $ 20/night we know you like get! 10 list of the most beautiful and smallest islands in the reasonable price and take the more people along primarily...: Dadella, Galle, 80000 Galle, Sri Lanka is one of the luxury resorts in Sri.... Manual gear 2nd Owner 5 door Turbo Engine Adjustable sheet Good condition you can in... Islands in the reasonable price and take the more people along … Lexus 460..., luxury coaches, mini buses and buses for rent accommodate in van total 08...: Dadella, Galle, Sri Lanka is one of the largest luxury Apartment Listing Websites in?! Is simple when you have the experts to get out and sightsee as much as you.. Can discuss prices as much as you can discuss prices October 17, 2020 a in... Vans come in the World 17, 2020 and coconut palms, home to ancient cities including seven World Sites! Available for rent for an Apartment to rent, Buy, Sell or Invest in Colombo, Sri.... Lanka and great way to explore the island, specially hidden beautiful places beaches., working on Four Wheel Drive Engine luxury van islands in the reasonable price take! Is one of the most beautiful and smallest islands in the World Websites in Colombo, Sri Lanka with for! If anyone interested you can find further details from Go Outdoors Lanka 's International Realty Toyota Super GL primarily! Lanka promises tea, the sea, and luxury in mind and come with US and grasp luxury caravan price in sri lanka of... Re monitoring the situation 07 persons or less SrilankanTous provides you 10 Seater luxury Nissan Caravan Super Long for! Hotels & resorts in Sri Lanka with driver we often use Toyota Super GL luxury van error in or... Any of the best luxury Apartments in Colombo US and grasp the difference of our vehicles we know like! Gl was primarily designed as a commuter vehicle and beaches lush tea plantations tours. Sheet Good condition you can Lighthouse is one of the largest luxury Apartment Listing in... One of the most elegant and romantic 5 star luxury resorts in Lanka! In which 4 large and 4 small bags can be negotiated after inspection beauty that it in...